Veede posse mè ma

Veede posse mè ma

Lalalalalalallalalalala

Ik zoug uij mè posse
een skuun jonge rosse
‘k luup na al dogen
’k zou a eet wille vrooge

Veede Posse mè ma ?
Zetch a zeurge opzaa
Giel de possemondag
zing ‘k ik a mè aa lach.
wedche ga dein meun vraa?
Veede Posse mè ma ?
Dein kreigde ga gie ka.
Mok ma astableeft weis
oo kreig ‘k ik eej eun beis
mok soldotjes mè ma

ik kan nemi sloope
’k lig eej te goope
lotch ma eet weite
ik kan a ni vergeite